Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige gebruikersvoorwaarden regelen het gebruik van ons verkoopplatform tussen ProCollecta en de gebruikers ervan. De gebruikers van ons Online-verkoopplatform stemmen ermee in dat zij hun rechten en plichten kennen i.v.m. het gebruik van dit platform.


Artikel 1 – Identiteit van de onderneming

VOF ProCollecta met maatschappelijke zetel te BE-2560 KESSEL, Merelstraat 8,

KBO-ondernemingsnummer 0731 716 629.

BTW-identificatienummer: BE0731 716 629

Contacteer ons: info@procollecta.com

webmaster@procollecta.com

Artikel 2 – Doel

Het doel van de van de vennootschap bestaat in het aanbieden van diverse verzamelobjecten zoals o.a. postzegels, postkaarten, boeken, munten, software voor hobbyisten en Liebigprenten.

Artikel 3 – Toepassingen

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, zijn de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbod van ProCollecta en op elke overeenkomst afgesloten tussen ProCollecta en de klant.

De overeenkomst op afstand tussen ProCollecta en de klant worden afgesloten via elektronische weg. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, zal de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit op één of andere manier niet mogelijk zou zijn, zal, vooraleer de overeenkomst op afstand wordt gesloten door ProCollecta, aan de klant meegedeeld worden waar hij via elektronisch weg kennis zal kunnen nemen van de Algemene Voorwaarden. Op verzoek van de klant kunnen de Algemene Voorwaarden hem kosteloos worden toegezonden.

Indien er zich in de opgesomde voorwaarden enige tegenstrijdigheid zou voordoen, primeert de bepaling die voor de klant het meest gunstig is.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van het geheel van onderhavige Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Artikel 4 – Aangeboden goederen

ProCollecta biedt onder meer volgende producten aan:

 • postzegels

 • postkaarten

 • boeken

 • munten

 • software voor hobbyisten

 • Liebigprenten

 • plastiekbladen, kaften en cassettes om diverse verzamelobjecten in op te bergen

 • muntklevers

 • diverse verzamelobjecten

Bovenstaande opsomming is niet beperkend of exhaustief en kan later worden aangevuld.

ProCollecta zal, voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst en in toepassing van het Wetboek Economisch Recht (WER), hiernavolgende informatie mededelen aan de klant:

de identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer en handelsnaam), geografisch adres en e-mailadres;

bij het aangeboden goed op de website van ProCollecta. zal telkens een zo volledig en nauwkeurig mogelijke beschrijving van het betreffende product gegeven worden aan de klant. De beschrijving zal zo getrouw mogelijk en zo gedetailleerd mogelijk zijn, zodat de klant het aangeboden goed correct kan beoordelen. De afbeeldingen die worden toegevoegd aan het aangeboden goed, zullen steeds zo getrouw mogelijk zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ProCollecta niet.

de totale prijs van het aangeboden goed met inbegrip van eventuele belastingen, taksen en extra kosten (vracht-, leverings-, portokosten, enz.) of indien dit alles redelijkerwijze niet voorafgaandelijk kan worden meegedeeld, de wijze van berekening van voormelde bedragen en kosten;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst, alsook de termijn van levering van de betreffende goederen;

de voorwaarden, termijn en modaliteiten van het herroepingsrecht, alsook mededeling van het modelformulier voor herroeping;

de eventuele redelijke kosten die dienen betaald te worden in geval van herroeping door de klant;

de wettelijke waarborg en conformiteit van de goederen;

ProCollecta verwijst voor alle voorgaande punten tevens naar de inhoud van onderhavige Algemene Voorwaarden.

De bestellingen zullen door ProCollecta verwerkt worden voor zover de voorraad strekt. ProCollecta zal daarbij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden wanneer een bepaald door de klant aangekocht goed uitgeput blijkt. ProCollecta zal in dat geval de klant daarvan onverwijld in kennis stellen. Eventueel reeds door de klant gedane betalingen in verband met dat betreffend goed zullen door ProCollecta binnen een termijn van 30 kalenderdagen, volgend op de kennisgeving en de annulering van de bestelling van dat goed, worden terugbetaald.

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst

Onder voorwaarde van hetgeen bepaald wordt onder het derde lid van dit artikel, komt de overeenkomst tussen ProCollecta en de klant tot stand vanaf het ogenblik van de aanvaarding door de klant van het te koop gestelde goed, hetgeen onvermijdelijk voortvloeit uit de bevestiging van de bestelling door het aanklikken door de klant van de desbetreffende knop op de website van ProCollecta en door het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

Bij aanvaarding van het aanbod (bevestiging van de bestelling), zal de klant van ProCollecta via elektronische weg de ontvangstbevestiging ontvangen van de aanvaarding van het aanbod.

ProCollecta neemt de passende veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens van de klant. De ontvangstbevestiging zal een samenvatting bevatten van de volgende informatie:

identiteit van de onderneming, met de nodige contactgegevens en mededeling waar de klant terecht kan voor eventuele klachten;

de voorwaarde en wijze waarop de klant beroep kan doen op het herroepingsrecht;

de prijs van het aangekochte goed, inclusief belastingen, taksen en diensten die door de klant verplicht dienen te worden betaald;

leveringskosten;

wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de voorwaarden, termijn en modaliteiten van het herroepingsrecht, alsook mededeling van het modelformulier voor herroeping;

indien van toepassing de mededeling dat de klant niet over een herroepingsrecht beschikt;

indien van toepassing: de eventuele kosten van terugzending van het goed na het uitoefenen door de klant van diens herroepingsrecht;

indien van toepassing: de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan ProCollecta onderworpen is.

ProCollecta kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen van het feit of de klant aan de voorziene betalingsverplichtingen kan voldoen, alsook van alle feiten en factoren die van belang zijn bij het aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien uit het door ProCollecta uitgevoerde onderzoek zou blijken dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de klant niet aan de gestelde voorwaarden zou voldoen, is ProCollecta gerechtigd de overeenkomst te weigeren of bijkomende bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Het recht op herroeping geldt enkel voor consumenten, natuurlijke personen en niet voor zelfstandigen of ondernemingen die een bestelling plaatsen bij ProCollecta.

6.1 Termijn

De klant dient ProCollecta.in kennis te stellen van diens wens om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen. De herroeping is mogelijk zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien in het artikel 6.3.

De termijn voor herroeping neemt een aanvang vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve:

in geval het gaat om meerdere goederen of goederen die samengesteld zijn uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van één enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd. In dit geval neemt de termijn voor herroeping een aanvang vanaf de dag na fysieke inbezitneming van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel;

ingeval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode. In dit geval neemt de termijn voor herroeping een aanvang vanaf de dag na de fysieke inbezitneming van het eerste goed.

6.2 Modaliteiten herroeping

Voor het verstrijken van de in artikel 6.1 gestelde termijn van 14 dagen brengt de klant ProCollecta van zijn beslissing tot herroeping op de hoogte via:

het terugzenden van het ingevulde én ondertekende herroepingsformulier (bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden) op het adres van ProCollecta;

het opmaken van een ondubbelzinnige verklaring aan ProCollecta, waaruit zeer duidelijk de wens tot herroeping blijkt via e-mail of per aangetekende;

het invullen en toezenden van het herroepingsformulier op de website van ProCollecta, waarbij er onverwijld een ontvangstbevestiging aan de klant zal worden toegezonden.

Het modelformulier voor herroeping is vervat in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden en kan ook steeds door de klant teruggevonden worden op de website van ProCollecta.

6.3 Gevolgen

Door de herroeping wordt een einde gesteld aan de tussen ProCollecta en de klant gesloten overeenkomst en de uitvoering ervan, alsook aan elke aanvullende overeenkomst.

De klant dient daarvoor geen kosten te dragen, behalve de hiernavolgende kosten die in ieder geval ten laste van de klant zullen zijn:

eventuele kosten die de klant heeft dienen te betalen ten gevolge van diens eigen uitdrukkelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de standaard leveringsmogelijkheden;

de kosten van het terugzenden van de goederen. Indien door ProCollecta niet gemeld werd aan de klant dat hij de kosten voor het terugzenden dient te dragen, of meedeelt dat hij deze kosten zelf moet dragen, dient de klant geen kosten van terugzending te betalen;

6.4 Terugbetaling

Binnen de 14 dagen na de dag waarop ProCollecta werd geïnformeerd door de klant van de uitoefening van diens herroepingsrecht, vergoedt ProCollecta alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten.

Indien er evenwel bijkomende kosten zouden verschuldigd zijn door ProCollecta te wijten aan de keuze van de klant voor een andere leveringswijze dan de standaardlevering, dient ProCollecta deze kosten niet aan de klant terug te betalen.

De terugbetaling zal geschieden op dezelfde betaalwijze als deze gebruikt door de klant bij de betaling van diens oorspronkelijke aankoop, tenzij de klant uitdrukkelijk ingestemd heeft met een andere wijze van betaling, doch op voorwaarde dat deze wijze van betaling geen bijkomende kosten voor de klant met zich meebrengt.

Wanneer ProCollecta niet aanbiedt om zelf de goederen af te halen, kan ProCollecta wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, hetzij totdat de klant aan ProCollecta heeft aangetoond dat alle goederen werden teruggezonden. In deze gevallen vangt de in het eerste lid vermelde termijn van 14 dagen aan de dag nadat één van de voormelde gevallen zich heeft voorgedaan.

6.5 Terugzending

Wanneer de goederen door ProCollecta niet zelf worden opgehaald, kunnen de goederen door de klant op volgende wijze terug aan ProCollecta worden bezorgd: door terugzending door de klant, of door overhandiging door de klant aan ProCollecta of aan een persoon die door ProCollecta gemachtigd werd om de goederen in ontvangst te nemen. Dit dient te geschieden vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen nà de dag waarop de klant aan ProCollecta diens beslissing heeft meegedeeld om de overeenkomst te herroepen.

Onder de voorwaarden van hetgeen vermeld werd onder artikel 6.3 ,draagt de klant de kosten van de terugzending.

6.6 Aansprakelijkheid bij waardevermindering

De klant is aansprakelijk voor iedere waardevermindering die de goederen zouden hebben ondergaan ten gevolge van het behandelen van de goederen. De afgebeelde foto van het product op de website geldt hier als leidraad dat het om hetzelfde product handelt en in dezelfde toestand wordt teruggezonden als op de afgebeelde foto.

6.7 Geen herroepingsrecht mogelijk

 Er bestaat geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:

wanneer de geleverde goederen na levering geopend werden en eventueel vermengd werden met andere producten;

wanneer de geleverde goederen een catalogus of magazines betreffen;

In deze gevallen zal ProCollecta de klant dienen in te lichten over het feit dat hij desgevallend niet beschikt over enig herroepingsrecht, oftewel de omstandigheden waarin de klant het herroepingsrecht verliest.

Artikel 7 – Prijs

De prijzen weergegeven op de website zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW.

De verzendingskosten zullen overeenkomstig het aangeboden product worden meegedeeld voorafgaandelijke aan de definitieve afsluiting van de overeenkomst.

Indien er zich een kennelijke vergissing heeft voorgedaan inzake de meegedeelde prijs en de klant daar redelijkerwijze van op de hoogte diende te zijn, of dit diende te weten, kan ProCollecta daar niet verantwoordelijk voor gehouden worden en mag deze de correcte prijs, zonder hiervoor schade te moeten vergoeden, aan de klant aanrekenen.

Artikel 8 – Levering

ProCollecta zal de nodige zorgvuldigheid en zorg in acht nemen bij het leveren van de goederen.

Door ProCollecta worden verschillende wijzen van levering voorzien, afhankelijk van de plaats of het land waar de goederen dienen geleverd te worden.

De in dit artikel vermelde leveringstijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de meegedeelde termijn. ProCollecta is echter niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het uitblijven van levering door toedoen van de vervoerder. Een laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding door de klant ten opzicht van ProCollecta.

Evenmin kan ProCollecta aansprakelijk gesteld worden indien het goed verloren gaat of beschadigd wordt in geval van overmacht of door toedoen van de vervoerder. ProCollecta raadt trouwens de klant aan en biedt de klant steeds de mogelijkheid om het product aangetekend of verzekerd te laten verzenden. Indien het product evenwel niet kan geleverd worden aan de klant, zal ProCollecta de door de klant gemaakte kosten in het kader van deze bestelling terugbetalen.

In alle andere gevallen gaat het risico van het goed over op de klant vanaf de in ontvangstneming door de klant of een door hem aangewezen derde.

Leveringen

 • In België: de gewone posttarieven zijn van toepassing, afhankelijk van het gewicht en of het een genormaliseerde of niet-genormaliseerde zending betreft.

Afhaling

De mogelijkheid bestaat om, na afspraak met ProCollecta, zonder enige portokost, het product op te halen op het adres van de Maatschappelijke zetel of bij een vooraf aangewezen partner.

Artikel 9 - Leveringstermijn

Er dient met volgende leveringstermijnen rekening gehouden te worden:

 • De goederen zijn op stock: de normale levertijd voor deze goederen bedraagt 1 tot 4 werkdagen vanaf de ontvangst van de betaling. Uitzonderlijk kan het voorkomen dat de leveringstermijn langer is dan 1 tot 4 werkdagen; de klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht.

 • De goederen die niet op stock zijn: deze goederen worden door ProCollecta besteld bij haar leveranciers. Vanaf het ogenblik dat ProCollecta deze goederen mag ontvangen, worden deze onverwijld naar de klant toegezonden. Indien de bestelling van de klant bestaat uit meerdere artikels, zal de bestelling door ProCollecta pas aan de klant worden toegestuurd vanaf het ogenblik dat het laatste artikel van deze bestelling bij ProCollecta toegekomen is. De geschatte levertijd voor goederen die niet op stock zijn bedraagt tussen de 10 tot 20 werkdagen.

Afhaling bij ProCollecta:

Het is mogelijk voor de klant om de bestelling zonder het moeten voldoen van enige portokost op te halen op het adres van de Maatschappelijke Zetel. Op verzoek van de klant kan dit besproken worden.

Artikel 10 – Betaling en facturatie

De betaling dient door de klant te worden uitgevoerd binnen een termijn van 1 week na de bestelling. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt de bestelling als onbestaande beschouwd, zonder dat daarvoor door de klant aan ProCollecta een eis tot schadevergoeding kan worden opgeworpen.

De levering van de goederen geschiedt pas vanaf de ontvangst van de betaling door ProCollecta.

Bij de levering van het goed zal de klant een voor voldaan ondertekend factuur ontvangen van ProCollecta.

De klant heeft volgende betalingsmogelijkheden via het online betalingssysteem van paypal:

Bancontact
OverschrijvingArtikel 11 – Garantie

ProCollecta staat garant dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en redelijke eisen van deugdelijkheid op de datum van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Er kan door de klant echter geen aanspraak gemaakt worden voor enige vorm van schadevergoeding, noch wordt door ProCollecta enige garantie geboden voor:

eigenhandig door de klant gewijzigde of herstelde producten;

bij onoordeelkundig of abnormale behandeling van het goed;

bij beschadiging van het goed door opzet of nalatigheid van de klant.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Klachten over een goed of over de overeenkomst dienen binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst van het goed ter kennis gebracht te worden van ProCollecta. De klant kan zijn klachten aan ProCollecta ter kennis brengen via de website, dan wel per e-mail, of schriftelijk per aangetekend schrijven.

Vanaf de datum van ontvangst van de klacht zal ProCollecta. deze binnen een termijn van 14 kalenderdagen beantwoorden. Indien er echter een langere verwerkingstijd vereist wordt voor de behandeling van de door de klant ingediende klacht, zal ProCollecta in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen de klant een ontvangstbevestiging toesturen van de betreffende klacht.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen aangaande de overeenkomsten gesloten tussen ProCollecta en de klant, alsook alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Artikel 14 – Gebruik consumentengegevens

De persoonlijke gegevens van de klant worden met de grootste zorg door ProCollecta behandeld.

ProCollecta behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen bij het plaatsen van een bestelling of onrechtstreeks via gebruik van cookies.

De klant heeft echter ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de aanbiedingen en activiteiten van ProCollecta.. De klant kan daartoe contact opnemen met ProCollecta en haar elektronisch melden dat hij niet langer informatie wenst te ontvangen.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van de Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en wel op dusdanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze daartoe op de juiste wijze werden bekendgemaakt aan de klant. Wanneer er zich wijzigingen zouden voordoen in vermelde Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod, primeert de voor de klant meest gunstige bepaling. Er wordt aan de klant aangeraden om bij iedere bestelling na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de Algemene Voorwaarden sinds zijn vorige bestelling.

download hier formulier herroepingsrecht